شکوفه زدن Blooming

شکوفه زدن Blooming

شکوفه زدن Blooming

 بلومینگ (شکوفه زدن), همانگونه که از اسمش پیداست، یکی از زیبایی های ظاهر در فرآیند برویینگ قهوه است. بلومینگ زمانی رخ میدهد که به قهوه تازه در ابتدای امر میزانی آب داغ اضافه میشود، البته باید ذکر کرد که این اتفاق بیشتر در قهوه های فیلتری دیده می‌شود. به هنگامی که قهوه آسیاب شده آب را جذب میکند، گاز دی اکسید کربن از دانه خارج می‌شود و در مخلوط پخش میشود.اثر بلومینگ در زیبایی بیش از حد و گسترده تر شدن سطح قهوه است، که اکثرا توده قهوه را در ۱۰ ثانیه به ۲ برابر سایز قبلی خود میرساند.
در کنار زیبایی های ظاهری فرآیند بلومینگ، باید دانست که این قسمت در فرآیند برویینگ قهوه، مخصوصا قهوه های فیلتری، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.
به هنگامی که دی اکسید کربن از دانه های آسیاب شده خارج میشود، یک مانع بسیار کوچک خارجی مابین آبی که برای برویینگ استفاده میکنید و دانه های آسیاب شده ایجاد میکند. این گاز از رسیدن آب به تمام مواد حل شدنی جذاب در قهوه جلوگیری میکند، بنابراین با استراحت دادن به فرآیند بلومینگ و گذشتن زمان، شما در واقع درحال خارج کردن دی اکسید کربن هستید تا بتوانید آب را در مراحل بعدی به آن اضافه کنید.
در برویینگی که دانه های آسیاب شده قهوه در آب غوطه ور میشوند، به مانند فرنچ پرس، سوال مهم این است که آیا بلومینگ تغییری در کیفیت قهوه ایجاد میکند یا خیر، چون این مخلوط در انتها تکان میخورد، اما در قهوه های فیلتری، بلومینگ کمک به یکدست شدن توده قهوه و همچنین یکسان بودن عصاره‌گیری در طول فرآیند ریختن آب میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.